24 Úno 2014

Podnět starostovi MČ Praha 5

admin

Dne 09.02.2014 jsme starostovi MČ Praha 5 zaslali podnět k vypovězení smluv se společností CENTRAL GROUP a.s. o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1484/80, 81 a 82, k.ú. Košíře. Níže se můžete seznámit s jeho textem.

 

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás ve věci developerských záměrů Viladomy Na Farkáně, objekty B1, B2 a Viladomy Na Farkáně, objekt C, které společnost CENTRAL GROUP hodlá realizovat mezi ulicemi Od Vysoké a Mikšovského a v blízkosti ulice Peroutkova.

 

Tyto stavební záměry hrozí nenávratným zničením pohody bydlení obyvatel bytových domů v ulici Mikšovského a současně zničením vzhledu doposud klidné a po více než půl století stabilizované lokality. K umístění těchto předimenzovaných objektů v bezprostřední blízkosti stávajících domů došlo v důsledku hrubého pochybení stavebního úřadu. Jedná se o jeden z mnoha excesů z doby starosty Jančíka. Jejich následkům čelí městská část dodnes.

 

Bohužel ani v době nástupce neblaze proslulého starosty Jančíka, kterým se po omunálních volbách v roce 2010 stal MUDr. Klíma, jsme přes veškeré naše žádosti nezaznamenali zásadní obrat v přístupu vedení samosprávy městské části k dané kauze a účinnou snahu zjednat nápravu.

 

Uplynulý rok nám posléze přinesl naději, že se přece jen můžeme dočkat pomoci.

 

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5.

 

Z Vašeho vystoupení při tomto zasedání zastupitelstva městské části (viz výtah ze stenozáznamu v příloze) a na základě usnesení rady městské části č. 45/1570/2013 ze dne 1.10.2013 jsme nabyli dojmu, že vedení samosprávy si uvědomilo škodlivost stavebních záměrů a přehodnotilo svůj dosavadní postoj k věci.

 

Firma CENTRAL GROUP však i nadále pokračuje v přípravách k realizaci záměrů, přestože jí bylo při setkání s Vámi dne 15.5.2013 tlumočeno stanovisko vedení Městské části Praha 5, že si nepřeje zástavbu v uvedené lokalitě.

 

Firma CENTRAL GROUP stanovisko Městské části Praha 5 zjevně nerespektuje. Vypovídá o tom nedávno zřízená staveništní přípojka NN a zejména minulý týden doručené opatření vydané Odborem životního prostředí MHMP ve věci žádosti o kácení stromů v ulici Od Vysoké. Je z něj zřejmé, že v průběhu správního řízení se společnost CENTRAL GROUP neváhala uchýlit k podvodnému jednání a založila do spisu řízení nepravdivou informaci, že stavební povolení k Viladomům Na Farkáně jsou již pravomocná.

 

Podobného podvodu se firma CENTRAL GROUP již dříve dopustila v průběhu stavebního řízení, když úmyslně neoznačila bytové domy v ulici Mikšovského jako osoby dotčené stavbou, kterým má být přiznáno účastnictví v řízení.

 

Firma CENTRAL GROUP podváděla i při přeložce vodovodního řadu DN800. Označila ji za pouhou rekonstrukci, přestože měnila trasu řadu. V důsledku toho Odbor ochrany životního prostředí jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad zahájil řízení o odstranění této stavby, které je v současné době přerušeno.

 

Příkladů podvodného a neseriozního jednání společnosti CENTRAL GROUP můžeme doložit celou řadu. Již mnohokrát jsme se proti nim protestovali a žádali o nápravu nástroji správního práva. Patrně i proto se k nám firma CENTRAL GROUP chová způsobem, který by měl být v demokratickém právním státu nepřípustný. Firma CENTRAL GROUP nás opakovaně šikanuje nejrůznějšími stavebními akcemi a zásahy v území i přesto, že v době probíhajících řízení o odvolání proti stavebním povolením není oprávněna stavět. V každém případě to zpochybňuje věrohodnost největšího rezidenčního developera v České republice, jehož předseda představenstva Dušan Kunovský je zván na jednání Metropolitní ozvučné desky.

 

Z těchto důvodů žádáme vedení samosprávy městské části o přijetí rozhodných opatření k zamezení další stavební činnosti v území.

 

Žádáme, aby městská část zrušila souhlasy k využití pozemků v jejím vlastnictví pro stavební činnost na těchto stavebních záměrech, které byly v minulosti firmě CENTRAL GROUP vydány. Věříme, že se tak stalo v důsledku nedostatku informací o dopadech stavebních záměrů na obyvatele okolních domů. Jsme současně přesvědčeni, že v současné době již má vedení samosprávy na věc jasný názor.

 

Předkládáme Vám proto společný podnět níže podepsaných bytových domů a občanského sdružení, aby

 

1. rada městské části revokovala usnesení rady č. 9/299/2012 ze dne 13.3.2012 a vypověděla shora zmíněnou smlouvu č. 5/0/OMI/12 o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1484/80, 81 a 82, k.ú. Košíře.

 

2. rada městské části revokovala usnesení rady č. 31/1272/2012 ze dne 4.9.2012 a vypověděla Smlouvu č. 0027/0/ZOMI/12 o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc. č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ P5.

 

Oporu pro navrhovaný postup spatřujeme kromě jiného v ust. § 2 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v němž se stanoví:

 

Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (dále jen „veřejný zájem“).

 

Závěrem vyjadřujeme naději, že vedení samosprávy provedením těchto kroků zamezí opakování vývoje v lokalitě Nikolajky, který bohužel poskytuje názorný příklad zhoubných dopadů developerského záměru společnosti CENTRAL GROUP do žívotního prostředí a charakteru městské části Praha 5.

 

Žádáme, abychom byli vyrozuměni o způsobu vyřízení podnětu.

 

S pozdravem

Podatelé uvedení na následující stránce zasílají tento společný podnět podáním do datové schránky Městské části Praha 5.

 

 

 

 

Družstvo Mikšovského 819/11

Mikšovského 819/11, 158 00 Praha 5

IČ: 25665570

(ID DS mjcz3bz)

Martin Tůma

předseda představenstva:

Pavel Kalvas

člen představenstva

 

Družstvo Mikšovského 818/13

Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5

IČ: 25632345

(ID DS cr3z3b7)

Ing. Vlasta Jungmannová

předseda družstva

 

Bytové družstvo Mikšovského 817

Mikšovského 817/15, 158 00 Praha 5

IČ: 26490595

(ID DS pgktymq)

Ing. Antonín Tomsa

předseda představenstva

Jaroslav Seifert

člen pověřený členskou schůzí

 

Družstvo Mikšovského 816/17

Mikšovského 816/17, 158 00 Praha 5

IČO: 256 84 817

(ID DS wcmz3bv)

Zdeněk Lhoták

předseda družstva

Petr Šťastný

místopředseda představenstva

 

Bytové družstvo Mikšovského 815/19

Mikšovského 815/19, 158 00 Praha 5

IČO: 264 90 846

(ID DS epbtymu)

Ing. Karel Buchar

předseda družstva

Olga Hrochová

místopředseda

 

Družstvo vlastníků bytů „Jednadvacítka“

Mikšovského 814/21, 158 00 Praha 5

IČO: 624 08 178

(ID DS 7gwz8ig)

Daniel Lhoták

předseda družstva

 

Sdružení pro ochranu příznivých životních

podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5

Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5

IČO: 27019951

(ID DS jeayubq)

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky