O kauze

Viladomy Farkáň

 

Developerský záměr bezohledně zasazený do zahrad bytových domů z 50.let 20.století doposud klidné rezidenční oblasti v Praze 5 mezi Malvazinkami a bývalou Waltrovkou. Nadměrně hmotné a vysoké Viladomy v přílišné blízkosti stávajících domů znamenají ztrátu pohody bydlení pro jejich obyvatele jak v době výstavby tak i po dokončení.

 

Bytové domy v ulici Mikšovského byly postaveny na přelomu 40. a 50.let 20.století továrnou  Walter/Motorlet pro její zaměstnance. Domy byly kolaudovány v březnu 1950. Koncem 90.let byly v rámci privatizace bytového fondu městskou částí Praha 5 prodány nově vytvořeným bytovým družstvům. Předmětem prodeje byly domy a pozemky pod domy, nikoliv ovšem pozemky okolo domů a přilehlé zahrady. Bytová družstva byla nicméně při koupi domů ze strany MČ P5 ujištěna, že nebezpečí zastavění pozemků nehrozí a že zeleň zůstane zachována. MČ P5 dokonce uzavřela s bytovými družstvy smlouvy o smlouvách budoucích na pozdější prodej nebo pronájem zahrad. Zahrady a pozemky okolo domů byly však Bytovým podnikem s.p. v likvidaci již 10.1.1994 vydány restituentům i přes pochybnost, zda již nebyly při stavbě domů v 50.letech vykoupeny. MČ P5 sice napadla jejich vydání soudní žalobou, ta ale byla 29.1.2001 bohužel zamítnuta a pozemky zůstaly v držení restituentů. V bezprostředním i vzdálenějším okolí přitom stále probíhá řada dalších soudních sporů o určení vlastnictví k podobným pozemkům. Pro obyvatele bytových domů to má hlavní dopad v tom, že nemají do svých obydlí přístup z veřejné komunikace po vlastním pozemku.

 

Restituenti prodali zahrady a pozemky okolo domů (s výjimkou tzv.límců po obvodu domu v šířce cca 3 m) developerské společnosti LUMA a ta v roce 2005 oznámila záměr výstavby Viladomů I., I.C a II. v zahradách podél ulice Od Vysoké a Peroutkova. Dohromady 10 rozměrných objektů – viz vizualizace v příloze 3

 

Územní rozhodnutí k objektům B1, B2 a C nabyla právní moci 8.2.2009, resp. 8.12.2008. Tuto část záměru odkoupila v březnu 2010 společnost CENTRAL GROUP a připravuje výstavbu.

 

Správní žaloba proti územnímu rozhodnutí k objektu C byla podána 28.1.2009. Městský soud odmítl přiznat správní žalobě k Viladomu I.C odkladný účinek, avšak doposud o ní nerozhodl.

 

Otazníky a vykřičníky spojené s kauzou

 

 • Územní řízení k Viladomům Farkáň vedla a územní rozhodnutí vydala osobně Ing.arch. Eva Čechová, vedoucí tehdejšího odboru územního rozhodování ÚMČ Praha 5. Podobně tomu bylo i v případě dalších kontroverzních stavebních záměrů fy LUMA ( Bytový dům Malvazinky a Dům pro seniory Malvazinky).

 

 • Všechny námitky proti záměrům byly zamítnuty bez řádného odůvodnění. Podobným způsobem byly  odborem výstavby MHMP zamítnuty i všechny odvolací námitky.

 

 • Stavební úřad naprosto ignoroval zcela zjevný architektonický nesoulad mezi novými objekty a uceleným souborem stávajících bytových domů.

 

 • Viladomy jsou umístěny šachovnicovým způsobem proti prolukám mezi jednotlivými bytovými domy. Viz výkres koordinační situace v přílohách 5 a 6. Podle stavebního úřadu se za této situace neuplatňuje ustanovení OTPP o minimálně nutných odstupových vzdálenostech mezi domy.

 

 • Stavební úřad ignoroval dokonce i vyjádření URM MHMP o nadměrné hmotě viladomů a jejich přílišné blízkosti ke stávajícím domům.

 

 • Vjezd do podzemních garáží objektu I.C je veden zářezem a podzemním tunelem z ulice Mikšovského bezprostředně podél průčelí bytových domů s okny obytných místností, která budou zasažena hlukem a exhalacemi projíždějících aut. Jedná se o řešení neladící se stávající zástavbou, které nepřirozeně a násilně zasahuje do území. Dokumentuje to řez objektem I.C  v příloze 4, ze kterého je zřejmá i hmotová a výšková disproporce stávajících a nových objektů. Vyústění vjezdu do ulice Mikšovského způsobí ztrátu parkovacích míst.

 

 • Restituentům patří i pozemky pod ulicí Mikšovského podobně jako pod ulicí Urbanova a dalšími ulicemi v okolí. Nepodepsáním smluv o věcném břemeni na vodovodní řad zablokovali rekonstrukci vodovodu v ulici Mikšovského, jejíž již probíhající projektovou přípravu tak PVS v roce 2002 ukončily. Vodovod v ulici Mikšovského je přitom na hranici životnosti a často praská. Stejní restituenti však vydali souhlas, aby se na tento vodovod na jejich pozemku připojily stavby viladomů.

 

 • Restituenti prodali firmě LUMA zahrady, avšak odmítli umožnit dopravní připojení objektů A1 a A2 přes pozemky v jejich vlastnictví v prodloužené trase ulice Od Vysoké, které by se v daném případě nabízelo. Developer byl proto přinucen prosazovat dopravní připojení z ulice Mikšovského prolukou mezi bytovými domy. Je vedeno v hlubokém zářezu a znamená stejně násilné řešení jako tunel u objektu I.C.

 

 • Obyvatelé domů nemají do svých obydlí přístup po vlastním pozemku a to i přesto, že MČ Praha 5 jim společně s domy prodala i přístupový chodník, schody, opěrnou zeď, plot a plotová vrátka. Ty se ovšem nacházejí na límcích ve vlastnictví restituentů. Ti všemi způsoby nutí vlastníky domů k odkoupení těchto zbytkových pozemků. Tvrdí, že obyvatelé bytových domů je neoprávněně užívají. Požadují jejich nájem při stavebních pracích na fasádě domů. Hrozí jejich prodejem developerovi. Za pozemky ovšem požadují 6.000 Kč/m2 jako u stavebních pozemků. Límce okolo jednotlivých domů jsou zřejmé z koordinační situace v příloze 5  a z geometrického plánu v příloze 7. V obdobné situaci se v oblasti od Farkáně až po Šalamounku nacházejí desítky bytových domů. Novostavba na pozemku o rozměrech půdorysu domu by byla stěží průchodná. V důsledku restitucí ovšem takové situace vznikly v masovém měřítku.

 

 • Viladomy jsou natolik rozměrné, že na jejich pozemku už nezbývá místo pro návštěvnická parkovací stání. Bez nich by stavby nemohly být umístěny. K jejich zřízení na obecním pozemku na úkor veřejné zeleně ovšem ochotně vydal souhlas osobně bývalý starosta Jančík. Po protestech občanů to nakonec „vyřešil“ stavební úřad vydáním výjimky z OTPP.

 

 • Objekt I.C likviduje hojně využívaný chodník pro pěší, který je pro obyvatele ulice Mikšovského nejkratším přístupem ke stanici autobusu MHD. Náhradní trasa bude výrazně delší.

 

 • Rozměrné objekty předsunuté před jihozápadními stěnami bytových domů je výrazně zastíní  a způsobí znatelné zhoršení oslunění bytů (v zimním období až o 60 %). Je slabou útěchou, že oslunění bude ještě v normě. Ztrátou pohody bydlení se stavební úřad v rozhodnutí vůbec nezabýval, byť byl k tomu vyzván.

 

 • Na přelomu let 2011/2012 vydala Ing.arch.Zacharieva, současná vedoucí stavebního úřadu MČ Praha 5, osobně stavební povolení k jednotlivým objektům bez toho, aby obyvatelům stávajících bytových domů umožnila účast ve stavebním řízení. Teprve po přímém oslovení Odboru stavebního MHMP se podařilo dosáhnout projednání stavebního povolení v odvolacím řízení, které stále ještě probíhá.

 

 

původní vzhled domů a přilehlého okolí

5 2 4 3

 

satelitní mapa

1

 

aktuální stav okolí po vykácení stromů

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC DSC01789

 

vizualizace budoucích objektů

9786xxv

 

velikostní poměr mezi stávající a plánovanou zástavbou

10

 • Kam dál?

  or
 • Rubriky

 • Stránky