11 Dub 2016

Tisková zpráva

admin

CENTRAL GROUP brutálně terorizuje místní obyvatele při nelegální
výstavbě Viladomů Na Farkáně

 

(Praha, 11. 4. 2016) Bez jakýchkoli ohledů na místní občany a podmínky ve stavebním povolení zahájil developer Central Group výstavbu kontroverzního projektu Viladomy Na Farkáně. Klidné zahrady při ulici Mikšovského tvořily 60 let oázu zeleně poblíž rušné Peroutkovy ulice v košířské lokalitě Farkáň na Praze 5. Nyní v nich jezdí bagry. Zahrady se staly obětí hamižnosti a bezohlednosti. Jejich restituční vydání potomkům prvorepublikových velkostatkářů z oblasti Farkáně provázela řada nejasných okolností a pochybností. Přesto se nabízela možnost, že je obyvatelé přilehlých domů odkoupí a život v ulici Mikšovského si zachová poklidný ráz. Avšak finanční požadavky restituentů daleko přesahovaly možnosti důchodců, vesměs bývalých zaměstnanců továrny MOTORLET. Restituent tak pozemky posléze prodal developerovi LUMA. Od roku 2005 se táhne složitá peripetie územních a stavebních řízení, námitek, odvolání a soudních žalob místních proti divokým plánům developerů.

 

Obrat v kauze nastal v březnu 2010, kdy pozemky i s projektem koupil developer CENTRAL GROUP. Ten přistoupil k realizaci s brutalitou sobě vlastní, kterou prokazuje i v ostatních projektech, např. Nová Nikolajka. Začaly se dít věci, které by v demokratickém právním státě neměly mít místo. Dlouholetý nerovný souboj občanů s bezohledným developerem zkomplikovaly velmi podivné okolnosti. Stavební povolení bylo vydáno bez vědomí obyvatelů přilehlých bytových domů. Tehdejší i současný starosta MUDr. Radek Klíma (TOP09) umožnil CENTRAL GROUPu využít ke stavbě obecní pozemek a pokácet na něm stromy. Jím vedená Rada městské části Praha 5 nevyslyšela zoufalé volání občanů o pomoc a uzavřela s developerem řadu smluv o spolupráci. Nezákonná rozhodnutí, které učinil stavební úřad MČ Prahy 5 pod vedením Ing. arch. Evy Čechové, bohužel nebyla Magistrátem hl. Města Prahy ve všech případech napravena. Správní žaloba leží u Městského soudu v Praze již 2 roky a další 2 roky tam nejspíš ještě ležet bude, jak soudíme dle délky sporu, který jsme v této kauze vyhráli v roce 2013. Všechny tyto okolnosti jsou důvodem, proč po zahradách nyní jezdí bagry.

 

Předimenzované viladomy místo zahrad nejsou v souladu s charakterem území

Oficiální název stavebního záměru je Viladomy Na Farkáně, objekt B1, B2. Situován je na pozemcích parc.č. 1475/5, 1475/6 a 1475/429 v k.ú. Košíře mezi ulicemi Mikšovského a Od Vysoké. Jedná se o celkem 3 nadměrně vysoké a hmotné objekty (až 5 nadzemních podlaží), jejichž odstup od okolních domů je naprosto nedostatečný.

 

Záměr není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5.

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části jednohlasně usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v daném místě není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Stávající rada městské části pod vedením starosty MUDr. Radka Klímy to ignoruje i přesto, že jako výkonný orgán samosprávy městské části je odpovědná ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada porušuje povinnost respektovat vůli zastupitelstva vyjádřenou v jím
vydaných usneseních a provádí úkony, které jsou s ní v rozporu. Rada tak porušuje zákon o hl. městě Praze.

 

Výstavba zničila rozsáhlou plochu zeleně

Výstavbě padly za oběť desítky ovocných stromů a dokonce i krásná jedle stejnobarevná. Martin Tůma z bytového domu Mikšovského 819/11 k projektu poznamenává: „Lokalita je pro projekt takového rozsahu naprosto nevhodná. Jedná se o plochu zeleně 3420 m2. Taková vzácná místa bychom v Praze měli chránit, ne je ničit!“ Kácení v zahradách proběhlo již 14.2.2012. Záminkou k tomu se stalo stavební povolení, které bylo vydáno nezákonně.

 

Hrubá pochybení stavebního úřadu

Stavební povolení vydal stavební úřad vedený Ing. arch. Evou Čechovou v listopadu 2011, aniž by se o tom obyvatelé bytových domů vůbec dozvěděli. Hranice staveniště přitom probíhá pouhé 3 metry od jejich domů. Rozhodnutí o umístění zařízení staveniště vydal stavební úřad vedený Ing. Ivanou Jakoubkovou v březnu 2016 pouhé 4 dny (!) po obdržení žádosti CENTRAL GROUPu. Obyvatelé bytových domů se o tom opět nedozvěděli. Stavební úřad jim přitom přikazuje strpět 3 m vysoké plné stavební oplocení pouhé 4 metry před okny obytných místností po dobu dlouhých 5-ti let!

 

Občané netrpělivě čekají na stanovisko Magistrátu

Stavební úřad MČ Prahy 5 odmítá připustit jakékoliv pochybení. Místní občané zpravili o pochybeních stavebního úřadu na Praze 5 Magistrát hl. m. Prahy. Prvním krokem k nápravě nastalých nezákonností je bezodkladné prověření věci a postupu stavebního úřadu MČ Prahy 5. Občané doufají, že Magistrát hl. m. Praha vydá své stanovisko co nejdříve.

 

Občané požadují změnu postoje Rady MČ Prahy 5

Rada městské části vedená starostou MUDr. Radkem Klímou (TOP09) doposud vycházela developerovi Central Group vstříc i přesto, že byla občany opakovaně žádána o pomoc a zastání.

 
Občané žádají, aby zastupitelstvo postup Rady projednalo a uložilo jí zjednat nápravu.

Prvním krokem k tomu by mělo být vypovězení smluv s developerem o využití obecního pozemku, které nejsou pro městskou část v ničem výhodné a naopak poškozují zájmy občanů.
Na 14.4.2016 je svoláno zastupitelstvo městské části.
http://www.praha5.cz/cs/dokument/aktuality/211495-oznameni-svolani-zastupitelstva-mestskecasti-praha-5-na-1442016
Věc bude předmětem interpelace.

 

 

Kontakt:
Ing. Jan Formánek, jan.formanek@atlas.cz, tel. 603 822 003
Martin Tůma, martin.tuma@tumam.cz, tel. 723 550 550
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5
Mikšovského 818/13
158 00 Praha 5
http://www.kauzafarkan.cz, https://www.facebook.com/kauzafarkan/

 

ttz

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky